Tổng Công ty Vận tải thủy-CTCP du lịch 2016

Tổng Công ty Vận tải thủy-CTCP du lịch 2016
Hình ảnh bến bãi
Lễ khởi công xây dựng nhà máy mới